Statut

 

KURKOWE BRACTWO SYTRZELECKIE w Wejherowie

 

STATUT

 

Nazwa, teren działalności i siedziba.

 

§ 1

 

Powstałe stowarzyszenie nosi nazwę: KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE w WEJHEROWIE.

Terenem działalności i siedzibą jest miasto Wejherowo. Bractwo uprawnione jest do używania

okrągłej pieczęci według wzoru, ustalonego przez regulamin. Siedziba Bractwa znajduje się w Wejherowie, ul. Hallera 1 A

Kurkowe Bractwo Strzeleckie jest kontynuatorem tradycji Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie działającego

w latach 1836 – 1939.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie jest stowarzyszeniem apolitycznym i o charakterze patriotyczno – obronnym.

 

Cele i sposoby ich realizacji.

 

§ 2

 

Celem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie jest:

a/ ćwiczenie członków we władaniu bronią palną oraz rozbudzanie i pielęgnowanie

między nimi świadomości i poczucia obowiązków państwowych i obywatelskich

względem Rzeczpospolitej Polskiej, aby w razie potrzeby każdy członek Bractwa

był zdolny na wezwanie władz państwowych do obrony Państwa i podtrzymania bezpieczeństwa publicznego,

b/ kontynuowanie wiekowych tradycji Kurkowych Bractw Strzeleckich,

a w szczególności Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie działającego w latach 1836 – 1939,

c/ udzielenie wzajemnej pomocy i utrzymanie życia towarzyskiego,

d/ organizowanie i uczestniczenie w sportowych i brackich zawodach strzeleckich,

e/ prowadzenie działalności strzeleckiej o charakterze patriotyczno – obronnym,

f/ organizowanie przedsięwzięć i działań wpływających na poprawę środowiska naturalnego i

warunków bytowych Wejherowa i okolic.

 

Sposoby nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa

oraz prawa i obowiązki członków.

 

§ 3

 

Członkiem Bractwa może być każdy obywatel polski, który ukończył 24 lata, mający pełną

zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii

i posiadający szacunek i zaufanie współobywateli oraz odbył roczny staż kandydacki.

Wniosek o przyjęcie na członka kandydat powinien przedstawić Zarządowi Bractwa na piśmie,

z równoczesną rekomendacją pisemną przez co najmniej dwóch Członków Bractwa.

O przyjęciu decydują członkowie Bractwa zwykłą większością głosów na zebraniu Członków.

Pełne prawa członkowskie uzyskuje kandydat dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdze-

nia przyjęcia, zapłacenia wstępnego i składki za pierwszy kwartał oraz po złożeniu ślubowa-

nia:

 

Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów

statutowych i regulaminowych Bractwa i dążyć wszystkimi siłami do jego jak najlepszego

rozwoju, a w czasie służby w Bractwie przełożonym oddawać winny szacunek”.

 

Powyższe ślubowanie odbiera prezes lub wiceprezes w obecności Zarządu Bractwa i akt ten

stwierdza się protokolarnie.

 

§ 4

 

Członkiem honorowym Bractwa może być każdy obywatel bez względu na przynależność

państwową, który oddał znaczne zasługi Kurkowym Bractwom Strzeleckim, a w szczególności

Bractwu w Wejherowie. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd Bractwa jedno-

myślną uchwałą, która winna być przedłożona do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zebra-

niu Członków Bractwa.

Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw i urządzeń Bractwa, są zwolnieni z opłat

członkowskich, mogą jednak wspomagać materialnie Bractwo. Mają prawo brania udziału w

zebraniach Bractwa lecz tylko z głosem doradczym.

 

§ 5

 

Członka zwyczajnego można zawiesić w prawach członkowskich:

a/ jeżeli toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, aż do jego zakończenia,

b/ jeżeli toczy się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Honorowym.

 

§ 6

 

Członkostwo ustaje:

  1. 1.przez śmierć,

  2. 2.przez dobrowolne wystąpienie,

  3. 3.przez utratę obywatelstwa polskiego,

  4. 4.przez wykluczenie Członka z Bractwa, które może nastąpić, jeżeli Członek:

a/ dopuści się czynu hańbiącego,

b/ został ukarany za czyn hańbiący przez Sąd Honorowy Bractwa,

c/ została mu udowodniona rozmyślna działalność na szkodę Bractwa,

d/ zwraca na siebie uwagę publicznym niestosownym zachowaniem,

e/ zalega ze składkami ( lub innymi opłatami ustalonymi przez władze Bractwa) przez

okres sześciu miesięcy,

f/ nie stosuje się do obowiązków objętych statutem i regulaminami,

g/ dopuścił się przekroczenia regulaminu strzeleckiego w celu uzyskania nagrody dla

siebie lub innych.

Członek występujący lub wykluczony traci wszelkie prawa wobec Bractwa i nie może żądać

zwrotu opłat złożonych na rzecz Bractwa.

 

§ 7

 

O wykluczeniu lub zawieszeniu Członka decyduje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

 

§ 8

 

Członek chcący wystąpić z Bractwa jest zobowiązany powiadomić na piśmie Zarząd i uiścić

wszelkie zaległości wobec Bractwa. Składki muszą być zapłacone do końca roku.

 

§ 9

 

Po uzyskaniu pełnych praw członkowskich przysługuje prawo do:

a/ noszenia broni i munduru podczas strzelań i wszelkich uroczystości Brackich zgodnie z re-

gulaminem wewnętrznym,

b/ brania udziału i głosowania we wszelkich zebraniach walnych, nadzwyczajnych walnych i

plenarnych Bractwa,

c/ brania udziału we wszystkich strzelaninach ćwiczebnych tradycyjnych oraz w innych zawo-

dach strzeleckich i ubiegania się o godność króla kurkowego względnie zwycięzcy danego

strzelania,

d/ zajmowania wszelkich honorowych urzędów w Bractwie,

e/ do pogrzebu z udziałem Bractwa i honorami przysługującymi członkowi Bractwa.

 

Członkowie, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich tracą prawo do korzystania z

wyżej wymienionych przywilejów.

 

§10

 

Do obowiązków każdego Członka należy:

a/ ścisłe przestrzeganie przepisów objętych statutem i regulaminami Bractwa oraz przestrzega-

nie wszelkich uchwał walnych i plenarnych zebrań oraz uchwał zarządu Bractwa,

b/ regularne płacenie składek członkowskich ubezpieczeniowych, ustalonych przez walne

zebranie,

c/ branie udziału we wszystkich strzelaninach i innych imprezach brackich, zebraniach oraz

pogrzebach członków Bractwa na wezwanie Zarządu.

 

 

Władze Bractwa, tryb dokonywania ich wyboru,

uzupełnienia składu oraz ich kompetencji.

 

§ 11

 

Władze Bractwa stanowią:

 

a/ Walne Zebranie,

b/ Zarząd Bractwa,

c/ Komisja Rewizyjna,

d/ Sąd Honorowy.

 

 

§ 12

 

Walne Zebrania dzielą się na:

 

a/ roczne,

b/ nadzwyczajne.

 

Roczne walne zabranie zwołuje Zarząd najpóźniej w lutym za pośrednictwem kurendy lub

pisemnych zawiadomień poszczególnych Członków z podaniem porządku obrad. Zawiadomie-

nie powinno być doręczone co najmniej w 14 dni przed terminem zebrania. W razie niestawie-

nia się w wyznaczonym czasie co najmniej połowy członków zwyczajnych, drugie zebranie

odbędzie się w innym terminie po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, bez względu na liczbę

obecnych, obecnych podjęte uchwały będą prawomocne.

 

 

§ 13

 

Nadzwyczajne walne zebranie Zarząd zwołuje w ten sam sposób:

a/ na wniosek Zarządu Bractwa,

b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c/ na wniosek piątej części Członków zwyczajnych.

zwyczajnych wypadkach pkt. b/ i c/ wniosek winien być wystosowany do Zarządu Bractwa na

piśmie z podaniem powodu i sprawy, która ma być rozpatrzona i decydowana na zebraniu.

Wniosek winien być uzasadniony.

 

 

§ 14

 

Wszystkim zebraniom przewodniczy każdorazowo prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes

Bractwa. Podczas wyboru ścisłego Zarządu przewodniczący oddaje przewodnictwo Członkowi

Wybranemu przez odnośne zgromadzenie.

 

 

§ 15

 

Do kompetencji rocznego walnego lub nadzwyczajnego walnego zebrania należy:

a/ wybór Zarządu, po upływie kadencji, składającego się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza,

skarbnika i strzelmistrza,

b/ wybór Komisji Rewizyjnej, składającej się z trzech Członków,

c/ wybór Członków Sądu Honorowego, składającego się z trzech Członków,

d/ udzielenie Zarządowi absolutorium,

e/ zatwierdzenie programów strzelania i uroczystości brackich,

f/ uchwalanie wysokości składek i rocznego budżetu,

g/ uchwalanie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i udzielanie pełnomocnictw

dla Zarządu w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych pożyczek,

h/ uchwalanie zmian statutu,

i/ rozpatrywanie wniosków wniosków orzeczeń Sądu Honorowego.

 

 

§ 16

 

Wnioski Członków na Walne Zebranie powinny być zgłaszane na piśmie do Zarządu przynajm-

niej na 8 dni przed zebraniem. Wnioski nagłe mogą być zgłaszane i rozpatrywane, jeżeli nagłóść

uzyska poparcie przynajmniej połowy Członków obecnych na zebraniu.

 

 

§ 17

 

Głosowania na wszystkich zebraniach Bractwa są jawne, za wyjątkiem wyboru Prezesa i Zarzą-

du Bractwa, jak i odwołania tychże, które dokonuje się tajnie.

Wyboru Prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności, a następnie pozostałych Członków Zarzą-

du, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.

Wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sadu

Honorowego dokonuje się zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów,

głosowanie będzie powtórzone. Wynik wyborów ogłasza przewodniczący na tym samym zebraniu.

 

 

§ 18

 

 

Wymienionych w § 15 lit.a/ członków zarządu wybiera się na okres trzech lat. W razie śmierci

lub ustąpienia któregokolwiek z Członków Zarządu w czasie kadencji, uzupełnienie składu

Zarządu następuje poprzez wybór na najbliższym walnym zebraniu. Nowy członek Zarządu

zostaje wybrany na okres do końca kadencji Zarządu.

 

 

§ 19

 

Zarząd reprezentuje Bractwo na zewnątrz, tak wobec władz, jak i osób trzecich.

Do kompetencji Zarządu Bractwa należy:

a/ wykonywanie wszelkich uchwał walnych zebrań członków Bractwa oraz Sądu Honorowego,

jak również załatwianie spraw bieżących,

b/ czuwanie nad nieprzekraczaniem uchwalonego przez walne zebranie rocznego budżetu

Bractwa,

c/ wydawanie regulaminów,

d/ administrowanie całym majątkiem Bractwa,

e/ dbanie o zabezpieczenie klejnotów, insygniów, dokumentów i wszelkich przedmiotów war-

tościowych należących do Bractwa.

 

Zarząd załatwia powierzone mu czynności kolegialnie. Uchwały Zarządu są ważne, o ile zapa-

dają zwykłą większością głosów w obecności prezesa i sekretarza lub ich zastępców oraz

przynajmniej dwóch dalszych członków zarządu Bractwa. W razie równości głosów przewodni-

czącemu przysługuje prawo decydowania.

Członek Zarządu, który mimo należytego zawiadomienia go o posiedzeniu 3 razy z rzędu bez

usprawiedliwienia swej nieobecności nie stawi się na zebraniu, traci swój mandat. O utracie

mandatu orzeka Walne Zebranie na wniosek Zarządu Bractwa.

 

 

§ 20

 

Sekretarz Bractwa lub jego zastępca prowadzi protokoły wszelkich zebrań, załatwia korespo-

ndencję i troszczy się o sprawną administrację zewnątrz Bractwa.

Skarbnik jest zobowiązany prowadzić prawidłową księgowość kasę Bractwa. Odbiera on

wszelkie wpływy gotówkowe za pokwitowaniem i uskutecznia wypłaty przewidziane w bud-

żecie na podstawie upoważnienia prezesa i sekretarza lub ich zastępców. Wszelką zebraną

gotówkę ponad 1000 zł winien skarbnik składać na konto Bractwa w banku,

wyznaczonym przez Zarząd. Podejmowanie kwot w banku nastapić może tylko za

podpisem prezesa lub jego zastępcy i skarbnika, w razie nieobecności tegoż,

sekretarza. Skarbnik obowiązany jest przedkładać na posiedzeniu Zarządu

co kwartał zestawienie rachunkowe, wykazujące stan kasy Bractwa.

 

§ 21

 

 

We wszystkich posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć każdorazowo król kurkowy Bractwa.

 

 

§ 22

 

Komisja Rewizyjna bada księgowość i kasę Bractwa przynajmniej raz w roku i to przed walnym

Zebraniem. Przysługuje jej jednak prawo kontroli więcej razy w roku według własnego uznania.

Po każdorazowej kontroli Komisja sporządza protokół, który przedkłada Zarządowi, względnie

Walnemu Zebraniu, wnosząc jednocześnie o udzielenie lub odmówienie absolutorium skarbniko-

wi i całemu Zarządowi. W razie śmierci lub ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie

kadencji, na najbliższym walnym zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające.

Wszelkie inne komisje Bractwa, wybrane dla poszczególnych celów przez walne zebranie lub

mianowane przez Zarząd urzędują w myśl ustalonego regulaminu lub według zlecenia udzielo-

nego im przez Zarząd.

 

 

Sposób reprezentowania Bractwa na zewnątrz

oraz warunki ważności jego uchwał i pism.

 

 

§ 23

 

a/ Reprezentacja ceremonialna.

Pod względem ceremonialnym reprezentuje Bractwo na zewnątrz wobec władz i osób trzecich

Prezes lub jego zastępca, a także wyznaczony członek Bractwa.

b/ Zastępstwo prawne.

Wszelkie pisma, wychodzące z Zarządu Bractwa oraz pełnomocnictwa i pisemne zobowiąza-

nia w imieniu Bractwa winne być zaopatrzone w podpisy dwóch członków Zarządu, miano-

wicie: prezesa i sekretarza lub w czasie nieobecności któregokolwiek nich, przez ich zastęp-

ców, przy dokonaniu odcisku okrągłej pieczęci Bractwa. Pisma tylko w tej formie są ważne.

Oświadczenia składane przez Zarząd w imieniu Bractwa w formie aktu notarialnego lub

notarialnie zalegalizowanego nie wymagają dla swej ważności dodania odcisku pieczęci

Bractwa.

 

 

Sposób uzyskiwania środków finansowych

oraz ustanawianie składek członkowskich.

 

 

§ 24

 

Składki członkowskie, wpisowe oraz ich wysokość ustala Walne Zebranie po rozpatrzeniu

Propozycji Zarządu Bractwa.

 

§ 25

 

Majątek Bractwa powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów,

dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Bractwa oraz z ofiarności publicznej,

a także z działalności gospodarczej, z której dochód służyłby realizacji celów statutowych.

 

 

Sąd Honorowy. Rozpatrywanie i załatwianie sporów.

 

§ 26

 

Sąd Honorowy składa się z wybranych przez Walne Zebranie trzech Członków zwyczajnych

i jednego zastępcy, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.

Członków Sądu Honorowego wybiera roczne walne zebranie na okres trzech lat.

Interesy Bractwa w Sadzie Honorowym reprezentuje jako oskarżyciel prezes Bractwa lub

Delegowany przez niego członek Zarządu.

Na przewodniczącego Sadu Honorowego winno się wybrać możliwie prawnika. Członkami

Sadu Honorowego nie mogą być członkowie Zarządu Bractwa, król kurkowy w czasie swojej

Kadencji oraz Członkowie poniżej lat 30-tu.

Posiedzenia Sądu Honorowego odbywają się w razie potrzeby, a zwołuje je przewodniczący.

Do kompetencji Sadu Honorowego należy rozpatrywanie wszelkich spraw honorowych członków Bractwa.

O jawności lub tajności rozprawy Sąd Honorowy decyduje zwykłą większością głosów.

W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Sąd Honorowy nie rozpatruje

Sporów wynikłych pomiędzy braćmi na tle spraw zawodowych, osobistych, niewkraczających

w zakres organizacji Bractwa i wychodzących poza teren działalności Bractwa. Spory załatwio-

ne ugodowo przez Sądy Powszechne nie mogą być ponownie rozpatrywane przez Sąd Honoro-

wy.

Członek Bractwa ma prawo za pośrednictwem Zarządu złożyć wniosek do Sądu Honorowego

o wdrożenie postępowania i wyznaczenie rozprawy. Na podstawie tegoż wniosku Sąd Honorowy

wzywa na rozprawę wnioskodawcę i obwinionego, świadków, a w razie potrzeby rzeczoznawców.

Wezwanie na rozprawę przesyła się stronom listownie za pokwitowaniem doręczenia lub listem

poleconym.

Pozwany może powierzyć zastępstwo lub swoją obronę innej osobie, która nie musi byż Człon-

kiem Bractwa. Zastepca winien na rozprawie okazać pisemne pełnomocnictwo.

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanego lub jego zastępcy Sąd Honorowy

wydaje orzeczenie zaoczne na podstawie akt sprawy, jak i przeprowadzonej rozprawy.

Orzeczenie staje się prawomocne, o ile żadna ze stron w przeciągu dwóch tygodni od dnia

doręczenia orzeczenia nie złoży odwołania do Rady Honorowej jako drugiej instancji przy

Bractwie. Orzeczenie tej Rady jest natychmiast prawomocne i ostateczne. Sądowi Honorowemu

Przysługuje prawo nałożenia kosztów stronie przegrywającej.

 

 

Zasady dokonywania zmian statutu.

 

§ 27

 

Zmiana statutu Bractwa może być uchwalona większością 2/3 głosów członków obecnych na

Walnym Zebraniu Bractwa. Wniosek o zmianę statutu winien wpłynąć do Zarządu,

co najmniej na cztery tygodnie przed Walnym Zebraniem, aby ewentualna zmiana mogła być dostatecznie

opracowana.

 

 

Sposób rozwiązania Bractwa.

 

 

§ 28

 

Bractwo może rozwiązac się jedynie na podstawie uchwały Walnego Zebrania bezwzględną

Większością 2/3 głosów.

 

 

Postanowienia natury technicznej i ceremonialnej.

 

§ 29

 

Przepisy odnośnie ćwiczeń w strzelaniu, strzelań tradycyjnych, proklamacji Króla Kurkowego

i zwycięzców innych strzelań oraz służby zewnętrznej przy publicznych wystąpieniach, pocho-

dach, a także działalności i kompetencji Króla Kurkowego będą zawarte w osobnych regulami-

nach.

 

§ 30

 

Statut niniejszy obowiązuje Bractwo od chwili zarejestrowania.