Statut Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

                                                                                Rozdział I
                                                                     Postanowienia ogólne


                                                                                      §1
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie, w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest

      równoważnie Bractwem.
  2. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie jest kontynuatorem tradycji Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie      

      działającego w latach 1836 – 1939.
  3. Kurkowe Bractwo Strzeleckie jest stowarzyszeniem apolitycznym o charakterze patriotyczno – obronnym.


                                                                                      §2
  1. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, oraz tereny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w

      zakresie krajów europejskich, zwłaszcza tereny zamieszkałe przez ludność pochodzenia polskiego.
  2. Bractwo może być członkiem związków i stowarzyszeń, a także należeć do międzynarodowych organizacji, przy czym

      nie może to być sprzeczne z prawem polskim.
  3. Siedzibą Bractwa jest miasto Wejherowo.
  4. Bractwo może używać strojów organizacyjnych (mundurów), logo, odznak i oznak oraz okrągłej pieczęci według wzorów

      zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Bractwa.
  5. Bractwo może posiadać sztandar organizacyjny, którego wzór zatwierdza Walne Zebranie Członków Bractwa.
  6. Bractwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.


                                                                             Rozdział II
                                                      Cele Bractwa i sposoby ich realizacji.


                                                                                    §3
  1. Celem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie jest:
      1.1 kontynuowanie wiekowych tradycji Kurkowych Bractw Strzeleckich, a w szczególności Bractwa Strzeleckiego

            w Wejherowie działającego w latach 1836 – 1939,
      1.2 szerzenie idei Kurkowych Bractw Strzeleckich w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i propagowanie

            stosowania zasad etycznych i honorowych we własnych szeregach,
      1.3 krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczypospolitej Polskiej,
      1.4 popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony Państwa,
      1.5 organizowanie przedsięwzięć i działań wpływających na poprawę środowiska naturalnego i warunków bytowych

            Wejherowa i okolic,
      1.6 prowadzenie działalności strzeleckiej o charakterze patriotyczno – obronnym,
      1.7 organizowanie i uczestniczenie w sportowych i brackich zawodach strzeleckich,
      1.8 wzajemne udzielanie życzliwej pomocy i popularyzowanie życia towarzyskiego,
      1.9 wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej

      1.10 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie partnerskich kontaktów i współpracy między

            społeczeństwami.


                                                                                   §4
  1. W zakresie działalności stowarzyszenia cele realizowane są poprzez:
      1.1 popularyzację celów Bractwa w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia w formie

            pogadanek, spotkań, wystaw, działalności artystycznej i innej członków Bractwa.
      1.2 szerzenie tradycji militarnej poprzez uprawianie sportów strzeleckich oraz organizowanie zawodów strzeleckich

            z broni pneumatycznej, z broni małokalibrowej, z broni centralnego zapłonu, z broni dawnej: kusz, łuków oraz z broni  

            czarnoprochowej.
      1.3 kolekcjonerstwo broni palnej oraz kultywowanie historii oręża polskiego.
      1.4 współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, które stawiają sobie podobne cele.
      1.5 proponowanie i propagowanie w społeczeństwie zachowań prospołecznych.


                                                                         Rozdział III

                                            Członkowie Bractwa, ich prawa i obowiązki.


                                                                                 §5
  1. Członek Bractwa może być
      1.1 Członkiem Zwyczajnym;
      1.2 Członkiem Wspierającym;
      1.3 Członkiem Honorowym;
      1.4 Kadetem.


                                                                                 §6
  1. Członkiem Zwyczajnym Bractwa może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 21 lat

      bez względu na miejsce zamieszkania, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest skazany prawomocnym 

      wyrokiem sądu a który po zapoznaniu się ze Statutem Bractwa akceptuje jego zapisy. Członek Zwyczajny musi mieć

      nieposzlakowaną opinię, posiadać szacunek i zaufanie współobywateli oraz odbyć roczny staż kandydacki.
  2. Członka Zwyczajnego przyjmuje Zarząd Bractwa na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch

      członków posiadających status Członka Zwyczajnego lub Honorowego, na roczny okres próbny. Kandydat, w czasie

      okresu próbnego na kandydata Członka Zwyczajnego bierze udział we wszystkich poczynaniach Bractwa oraz dokonuje

      opłaty składek przez okres kandydacki w wysokości ustalonej dla Członka Zwyczajnego.
  3. Po odbyciu okresu próbnego, na pisemny wniosek do Zarząd Bractwa przez jednego z Członków wprowadzających,

      Członkowie Bractwa przeprowadzają głosowanie na najbliższym zebraniu i podejmują uchwałę o dopuszczeniu lub nie

      dopuszczeniu do ślubowania na Członka Zwyczajnego Bractwa. Uchwała dla ważności wymaga zwykłej większości

      głosów.
  4. W uzasadnionych sytuacjach na pisemny wniosek Zarządu Bractwa, okres próbny kandydata na Członka Zwyczajnego

      Bractwa może zostać skrócony, lecz nie krócej niż do 6 miesięcy.
  5. Po dopuszczeniu do ślubowania, kandydat uzyskuje status Kandydata Oczekującego.
  6. Do obowiązków Kandydata Oczekującego należy sprawienie sobie regulaminowego munduru oraz jednorazowa zapłata

      wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Bractwa.
  7. Ślubowanie na Członka Zwyczajnego Bractwa odbywa się w dniu najbliższego strzelania o tytuł Króla Kurkowego lub

      w dzień ustalony przez Zarząd Bractwa, w regulaminowym umundurowaniu, zgodnie z ceremoniałem Bractwa.
  8. Kandydat Oczekujący składa ślubowanie: „Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać

      przepisów statutowych i regulaminowych Bractwa i dążyć wszystkimi siłami do jego jak najlepszego rozwoju, a w czasie

      służby w Bractwie przełożonym oddawać winny szacunek”.
  9. Powyższe ślubowanie odbiera Prezes lub Wiceprezes w obecności Członków Bractwa i akt ten stwierdza się

      protokolarnie.

10. Nie dopuszczenie do ślubowania nie podlega uzasadnieniu i nie upoważnia do zwrotu składek.


                                                                             § 7
  1. Członkiem Wspierającym Bractwa może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz każda osoba prawna.
  2. W poczet członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd Bractwa, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby

      fizycznej lub prawnej.


                                                                             § 8
  1. Członkiem Honorowym Bractwa może zostać Członek Bractwa lub inna osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla

      Rzeczpospolitej Polskiej, Wejherowa lub Bractwa, która ukończyła 18 lat.
  2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Bractwa, na wniosek Członka Zwyczajnego.
  3. Członkowie Honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.
  4. Członek Honorowy ma prawo brania udziału w zebraniach Bractwa lecz tylko z głosem doradczym.


                                                                             § 9
  1. Kadetem Bractwa może zostać niepełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania,

      za pisemną zgodą opiekunów prawnych, który ukończył 15 rok życia, nie był skazany wyrokiem sądu za czyny

      zabronione oraz czyny karalne popełnione z winy umyślnej oraz nie zastosowano wobec niego środków wychowawczych

      lub  poprawczych w związku z demoralizacją, który po zapoznaniu się ze Statutem Bractwa akceptuje jego zapisy.
  2. W poczet Kadetów Bractwa, Kadeta przyjmuje się uchwałą Zarządu Bractwa, na podstawie pisemnej deklaracji.
  3. Kadet, bierze udział we wszystkich poczynaniach Bractwa oraz dokonuje opłaty miesięcznych składek w wysokości

      ustalonej przez Zarząd Bractwa.
  4. Po ukończeniu 21 roku życia na pisemny wniosek Kadeta, Zarząd Bractwa podejmuje uchwałę w sprawie nadania

      statusu Kandydata na Członka Zwyczajnego.


                                                                           § 10
  1. Członkowie Zwyczajni i Kandydaci na Członków Zwyczajnych Bractwa mają obowiązek:
      1.1 ściśle przestrzegać zapisów niniejszego Statutu,
      1.2 regularnie uiszczać składki członkowskie w wysokości, formie oraz terminie określonych uchwałą Walnego Zebrania

           Członków Bractwa,
      1.3 brać udział w wydarzeniach Bractwa, identyfikować się z jego celami, a szczególnie być obecnym w chwilach dla

            Bractwa uroczystych,
      1.4 brać udział w strzelaniach organizowanych przez KBS Wejherowo,
      1.5 brać aktywny udział w pracach Bractwa i realizacji celów Bractwa,
      1.6 propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa,
      1.7 dbać o dobre imię Bractwa.
  2. Członkowie Wspierający Bractwa mają obowiązek:
      2.1 wspierać Bractwo w dobrowolnie wybrany sposób ,
      2.2 propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa,
      2.3 dbać o dobre imię Bractwa,
  3. Członek Honorowy ma obowiązek:
      3.1 ściśle przestrzegać zapisów niniejszego Statutu,
      3.2 wspierać Bractwo w dobrowolnie wybrany sposób,
      3.3 propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa,
      3.4 dbać o dobre imię Bractwa,
  4. Kadeci mają obowiązek:
      4.1 ściśle przestrzegać zapisów niniejszego Statutu,
      4.2 brać udział w poczynaniach Bractwa, identyfikować się z jego celami, a szczególnie być obecnym w chwilach dla

            Bractwa uroczystych,
      4.3 brać udział w strzelaniach organizowanych przez KBS Wejherowo,
      4.4 brać aktywny udział w pracach Bractwa i realizacji celów Bractwa,
      4.5 propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa,
      4.6 dbać o dobre imię Bractwa.
  5. Wszyscy Członkowie Bractwa powinni:
      5.1 dążyć wszystkimi siłami, wykorzystując posiadane możliwości do budowania prestiżu, podnoszenia rangi oraz

            wszechstronnego rozwoju Bractwa,
      5.2 pielęgnować fundamentalną ideę dobrze rozumianej braterskiej równości, współpracy, życzliwej pomocy i solidarności

            w pokonywaniu trudności w realizacji celów Bractwa i własnych,
      5.3 wystrzegać się prywaty, jako wysoce nagannej postawy pozostającej w sprzeczności z istotą Bractwa,
      5.4 pozyskiwać do Bractwa nowych członków, ze szczególnym ukierunkowaniem na młodzież i wartościowych obywateli

            Regionu.


                                                                             § 11
  1. Wszyscy Członkowie Bractwa mają prawo na jednakowych zasadach:
      1.1 uczestniczyć w zebraniach Członków Bractwa,
      1.2 uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, w czasie których mają być rozpatrywane sprawy ich dotyczące,
      1.3 korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Bractwa,
      1.4 składać pisemne wnioski o zmianę swojego statusu w Bractwie,
      1.5 złożyć pisemny wniosek o zawieszenie członkostwa w Bractwie - na czas nie dłuższy jednak niż na okres 1 roku,
      1.6 korzystać z urządzeń, materiałów i sprzętu Bractwa, według zasad określonych przez odpowiednie regulaminy lub

            Zarząd Bractwa,
      1.7 nosić mundur, oznaki i odznaki organizacyjne zgodnie z regulaminem,
      1.8 brać udział w zawodach strzeleckich i innych imprezach związanych z działalnością statutową Bractwa,
      1.9 reprezentować Bractwo na zewnątrz, za zgodą Zarządu Bractwa, w zakresie stosownego upoważnienia.
      1.10 w razie śmierci Członka Bractwa, Bractwo bierze udział w jego pogrzebie z wszelkimi  należnymi zmarłemu

            honorami.


                                                                             §12
  1.Członkowie Bractwa mogą być wyróżniani i nagradzani przez Zarząd Bractwa za aktywny udział w realizacji celów

      Bractwa:
      1.1 dyplomem,
      1.2 medalem pamiątkowym Bractwa,
      1.3 nagrodą rzeczową (oddzielnie lub łącznie z powyższymi).
  2. Za szczególne zasługi dla Bractwa, Zarząd Bractwa wnioskuje o nadanie Członkom Bractwa:
      2.1 Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
      2.2 innych nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje zewnętrzne.
  3. Za szczególne zasługi dla Bractwa, Zarząd Bractwa wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków Bractwa o nadanie

      certyfikowanego Medalu z rejestrowanym i niepowtarzalnym numerem „ Zasłużony dla Bractwa Kurkowego w

      Wejherowie”.

  4.Wyróżnieniami określonymi w pkt.1 mogą być również wyróżnione osoby spoza Bractwa.

  5.Wzory wyróżnień i nagród oraz regulamin określający szczegółowy tryb ich przyznawania ustala Zarząd Bractwa.


                                                                           § 13
  1. Wobec Członków Bractwa naruszających postanowienia Statutu, nie przestrzegających uchwał, regulaminów i zarządzeń

      oraz popełniających czyny niegodne, nie licujące z dobrym wizerunkiem Brata/Siostry Kurkowego/wej, a szczególnie -

      narażające na naruszenie dobre imię Bractwa lub/i jego Członków - stosownie do zaistniałych okoliczności mogą być

      zastosowane następujące kary porządkowe:
      1.1 upomnienie,
      1.2 nagana,
      1.3 pozbawienie prawa startu we wskazanych zawodach Bractwa ze strzelaniem Królewskim włącznie,
      1.4 wykluczenie Członka z Bractwa, szczególnie za działania na szkodę Bractwa i/lub jego Członków oraz w wyniku

            wydania w stosunku do Członka prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo, a w szczególności w

            przypadku pozbawienia Członka, prawomocnym wyrokiem sądu praw publicznych.
      1.5 skreślenie z listy Członków Bractwa za nieusprawiedliwione zaleganie w opłacie składek członkowskich

            powyżej 6 miesięcy (stosuje się po upływie terminu oznaczonego, jako ostateczny w upomnieniu doręczonym

            pismem poleconym).
  2. Decyzję o zastosowaniu kary §13 ust. 1 pkt 1.1, 1.2 i 1.3 podejmuje uchwałą Zarząd Bractwa.
  3. Decyzję o zastosowaniu kary §13 ust. 1 pkt 1.4 i 1.5 podejmuje Walne Zebranie Członków Bractwa na wniosek Zarządu

      Bractwa.
  4.Członek Bractwa, wobec którego zastosowano karę wskazaną w § 13 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ma prawo odwołać się do Walnego

     Zebrania Członków Bractwa, składając stosowne pismo do Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od doręczenia mu

     pismem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru uchwały o zastosowaniu kary.

     Członek Bractwa, wobec którego zastosowano karę wskazaną w § 13 ust. 1 pkt 1.4 i 1.5 ma prawo złożyć wniosek o

     ponowne rozpatrzenie sprawy do Walnego Zebrania Członków Bractwa, składając stosowne pismo do Komisji

     Rewizyjnej, w terminie 14 dni od doręczenia mu pismem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru uchwały o

     zastosowaniu kary.


                                                                         § 14
  1. Zarząd Bractwa podejmuje uchwałę o zawieszeniu członkostwa w przypadku:

      1.1 wszczętego przeciwko Członkowi postępowania sądowego karnego co do popełnienia

             przestępstwa, do czasu jego prawomocnego zakończenia,
      1.2 złożenia wniosku do Walnego Zebrania Członków Bractwa o pozbawienie godności Członka Honorowego lub o

             wykluczenie Członka z Bractwa.
      1.3 na wniosek zainteresowanego, o którym mowa w par.11 ust. 1 pkt 1.5.
 2. Na pisemny wniosek zainteresowanego Zarząd Bractwa ma prawo przywrócić mu pełnię praw w Bractwie, uchylając

      zawieszenie.
 3. Zawieszenie, za wyjątkiem przypadku określonego w par.11 ust. 1 pkt 5. nie zwalnia z płacenia składek.


                                                                       § 15
  1. Ustanie członkostwa Bractwa następuje w wyniku:
       1.1 dobrowolnego wystąpienia z Bractwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu Bractwa,
       1.2 skreślenia z listy Członków Bractwa lub wykluczenia Członka z Bractwa,
       1.3 śmierci Członka lub likwidacji osoby prawnej,
  2. Z chwilą ustania członkostwa ustają wszelkie roszczenia Członka w stosunku do Bractwa.


                                                                 Rozdział IV.
    Władze Bractwa, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełnienia składu oraz ich kompetencje.


                                                                      § 16
  1. Władzami Bractwa są:
      1.1 Walne Zebranie Członków Bractwa,
      1.2 Zarząd Bractwa,
      1.3 Komisja Rewizyjna.
  2. Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru dokonywanego spomiędzy kandydatów przez Walne Zebranie Członków

      Bractwa, na następujących zasadach:

      2.1 w pierwszej kolejności określa się uchwałą ilość Członków Zarządu i ilość Członków

             Komisji rewizyjnej,

      2.2 kandydatem może być wyłącznie Członek posiadający bierne i czynne prawo wyborcze obecny fizycznie

             na Walnym Zebraniu Członków Bractwa,

      2.3 zgłaszający kandydaturę może być wyłącznie Członek posiadający bierne i czynne

            prawo wyborcze,

      2.4 nie ogranicza się liczby zgłaszanych kandydatów,
  3. Odwołanie Członka Zarządu oraz Członka Komisji Rewizyjnej może dokonać jedynie Walne Zebranie Członków Bractwa.


                                                                    § 17
  1. Walne Zebranie Członków Bractwa jest najwyższą władzą Bractwa.
  2. Walne Zebranie Członków Bractwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Bractwa zwołuje Zarząd Bractwa raz w roku, w I kwartale.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Bractwa zwołuje Zarząd Bractwa z mocy własnej uchwały w dowolnym

      czasie, obowiązany jest jednak je zwołać w ciągu 30 dni na pisemny wniosek:
      4.1 Komisji Rewizyjnej z mocy jej uchwały,
      4.2 co najmniej 1/3 Członków Bractwa, przy czym w przypadku gdy 1/3 członków Bractwa nie stanowi liczby pełnej

           osoby, to wynik ten zawsze zaokrągla się w górę do pełnej liczby (np.: gdy dla 1/3 = 10,3, to zaokrąglenie wynosi

          11.0),  złożony do Komisji Rewizyjnej i przekazany Zarządowi Bractwa, po tym terminie niezwłocznie zwołuje je

          Komisja Rewizyjna.
  5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Bractwa należy w szczególności:
      5.1 ocena działalności Bractwa za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków Bractwa,
      5.2 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej,
      5.3 udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Bractwa na wniosek Komisji Rewizyjnej,
      5.4 uchwalanie zmian w Statucie,
      5.5 uchwalanie programów i planów działania Bractwa,
      5.6 uchwalenie rozpoczęcia lub zakończenia działalności gospodarczej, przy czym uchwała o rozpoczęciu działalności

            gospodarczej powinna określać szczegółowy przedmiot działalności, zasady i warunki prowadzenia działalności

            gospodarczej, kompetencje osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności gospodarczej,
      5.7 odwołanie i wybór:
            5.7.1 Zarządu Bractwa,
            5.7.2.Komisji Rewizyjnej,
      5.8 na wniosek Zarządu Bractwa uchwalanie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich,
      5.9.uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Bractwa,
      5.10 uchwalanie Regulaminów Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej,
      5.11 rozpatrywanie odwołań Członków Bractwa od decyzji Zarządu,
      5.12 rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Bractwa, Komisję Rewizyjną oraz Członków Bractwa i

             podejmowanie w tych sprawach odpowiednich uchwał.
  6. Oprócz spraw zastrzeżonych w § 29 ust. 1 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków Bractwa zapadają w wyniku

      głosowania jawnego zwykłą większością głosów ważnych, w obecności co najmniej 1/2 Członków Bractwa mających

      bierne i czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 8 i 9.
  7. W razie braku quorum, Walne Zebranie Członków Bractwa zwołuje się w drugim, z góry ustalonym przez Zarząd Bractwa

       terminie, nie dłuższym niż 14-dni kalendarzowych.
  8. Uchwały podjęte w drugim terminie są wiążące bez względu na liczbę obecnych Członków mających bierne i czynne

      prawo wyborcze – z wyjątkiem postanowień dotyczących uchwał określonych w § 29 ust. 1.
  9. W sprawach osobowych oraz na wniosek 1/3 liczby głosujących Walne Zebranie Członków Bractwa podejmuje uchwały w

      głosowaniu tajnym.
  10. O rodzaju, tematyce, terminie i miejscu Walnego Zebrania wszyscy Członkowie Bractwa powinni zostać powiadomieni

      pisemnie, lub o ile Członek Bractwa nie złoży pisemnego sprzeciwu - korespondencją elektroniczną z wyprzedzeniem co

      najmniej 14 dniowym.
  11. Honorowi Członkowie Bractwa, kandydaci na Członków Zwyczajnych, Członkowie wspierający oraz Kadeci biorą udział

      w Walnym Zebraniu Członków Bractwa z głosem doradczym.
  12. Podjęte uchwały i wybór dokonany przez Walne Zebranie Członków Bractwa obowiązują wszystkich Członków Bractwa.


                                                                         § 18
  1. Zarząd Bractwa kieruje działalnością Bractwa między Walnymi Zebraniami Członków Bractwa, reprezentuje Bractwo na

      zewnątrz oraz działa w jego imieniu.
  2. Zarząd Bractwa działa według Regulaminu Zarządu zatwierdzonego Przez Walne Zebranie Członków Bractwa.
  3. Kadencja Zarządu Bractwa trwa trzy lata.
  4. Zarząd składa się z co najmniej pięciu osób do pełnienia następujących funkcji:
      4.1 Prezes Zarządu - kieruje pracą Zarządu z głosem decydującym przy podejmowaniu uchwał i odpowiada za jego

            działania,
      4.2 Wiceprezes Zarządu - wypełnia wszystkie obowiązki Prezesa podczas jego nieobecności,
      4.3 Sekretarz - sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu i zebrań Członków, prowadzi korespondencję oraz inną

            dokumentację prawną i formalną, jak również ewidencję Członków Bractwa,
      4.4 Skarbnik - prowadzi sprawy majątkowe i finansowe łącznie z egzekwowaniem składek członkowskich, może mu

             pomagać inna osoba spoza Zarządu lecz zatwierdzona przez Zarząd w ściśle wyznaczonym zakresie,
      4.5 Strzelmistrz - dba o organizację, bezpieczeństwo i inne sprawy związane ze strzelaniami wraz ze stosowną

            dokumentacją,
  5. Wyboru Zarządu dokonuje się w oparciu o §16 ust.2 pkt 2.1-2.4 według następującej zasady:
      5.1 w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Zarządu spośród zgłoszonych kandydatur,
      5.2 następnie dokonuje się wyboru pozostałych Członków Zarządu Bractwa spośród kandydatur zgłoszonych przez

            Prezesa Zarządu oraz innych uprawnionych Członków Bractwa.
  6. Po wyborze, nowy Zarząd zbiera się na swoje pierwsze posiedzenie w pełnym składzie, a Prezes Zarządu powierza

       funkcje wymienione w §18 ust.4 pkt 4.2-4.5 wybranym Członkom Zarządu.
  7. Jeżeli w czasie kadencji liczba wybranych Członków Zarządu zmniejszy się do mniej niż 3 osób, Zarząd zwołuje Walne

      Zebranie Nadzwyczajne w trybie §17 ust. 4 w celu dokonania wyborów uzupełniających.
  8. Członek Zarządu nie może być jednocześnie Członkiem Komisji Rewizyjnej.
  9. Uchwały Zarządu Bractwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym

      Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głosem decydującym jest głos Prezesa

      Zarządu lub podczas jego nieobecności – Wiceprezesa Zarządu.
  10. W sprawach osobowych oraz na wniosek chociaż jednego Członka Zarządu do przedmiotowej uchwały stosuje się

      głosowanie tajne. Członkowie Bractwa nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną

      funkcją.


                                                                             § 19
  1. Do kompetencji i zakresu działań Zarządu Bractwa należy:
      1.1 Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Bractwa oraz kierowanie bieżącą działalnością Bractwa zgodnie

            ze Statutem.
      1.2 Reprezentowanie Bractwa wobec władz i organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz

            innych organizacji i instytucji oraz wszystkich osób fizycznych i prawnych.
      1.3 Przygotowywanie:
             1.3.1 planów działania, budżetu i bilansu rocznego Bractwa,
             1.3.2 wszelkich dokumentów w sprawach należących do kompetencji Zarządu Bractwa.
  2. Określanie zasad i zakresu współpracy Bractwa z innymi organizacjami i osobami prawnymi.
  3. Organizowanie comiesięcznych zebrań Członków Bractwa.
  4. Organizowanie zawodów strzeleckich i innych imprez.
  5. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności gospodarczej i finansowej Bractwa.
  6. Podejmowanie uchwał w sprawie:
      6.1 zwołania Walnego Zebrania Członków Bractwa,
      6.2 gospodarki funduszami, ruchomościami i nieruchomościami,
      6.3 wniosków o zmianę statusu Członka,
      6.4 przyznania nagród i wyróżnień wg par.12 ust. 1,
      6.5 wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień par. 12 ust. 2,
      6.6 nakładania kar porządkowych wg par. 13 ust. 1,
      6.7 zawieszania członkostwa par.14.
  7. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Bractwa w sprawie:
      7.1 zatwierdzenia wysokości oraz składników opłacanych składek członkowskich,
      7.2 nadania godności Członka Honorowego,
      7.3 pozbawienia godności Członka Honorowego,
      7.4 nadania tytułu honorowego Członkom Bractwa, wywodzącym się z Członków Zwyczajnych Bractwa, np. Honorowy

            Prezes, Honorowy Król.
      7.5 wykluczenia Członka z Bractwa.
  8. Podejmowanie innych uchwał, zarządzeń i działań dotyczących działalności statutowej Bractwa nie zastrzeżonych dla

      Walnego Zebrania Członków Bractwa.


                                                                             § 20
  1. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Bractwa należy określanie zasad:
      1.1 pozyskiwania środków finansowych,
      1.2 ustalanie wysokości odpłatności za usługi i świadczenia Bractwa i wobec Bractwa,
      1.3 stosowania odroczeń i ulg w egzekwowaniu należności.


                                                                             § 21
  1. Posiedzenia Zarządu Bractwa zwołuje w miarę potrzeb Prezes Zarządu.


                                                                             § 22
  1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Bractwa i nie podlegającym Zarządowi Bractwa w zakresie

      kontroli wewnętrznej lub nadzoru, jest organem nadzorującym działalność Bractwa i Zarządu Bractwa.
  2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
  3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób wybranych w oparciu o postanowienia §16 ust. 2, przy czym

      członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku

      pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który zwołuje

       posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz kieruje jej pracami.
  5. Jeżeli w czasie kadencji liczba wybranych Członków Komisji Rewizyjnej zmniejszy się do mniej niż 2 osób, zwołuje się

      Walne Zebranie Nadzwyczajne w trybie § 17 ust. 4 w celu dokonania wyborów uzupełniających.
  6. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych uprawniona jest do:
      6.1 żądania od Zarządu Bractwa przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Bractwa,
      6.2 żądania od Członków Zarządu Bractwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
      6.3 wstrzymania wykonania uchwały Zarządu w przypadku, gdy mogłoby to narazić Bractwo na szkodę lub gdy uchwała

             jest niezgodna ze Statutem albo obowiązującym prawem.
      6.4 wstrzymaną uchwałę przedstawia do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków Bractwa.


                                                                             § 23
  1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
      1.1 Kontrolowanie i ocena:
             1.1.1 działalności gospodarczej i finansowej Bractwa,
             1.1.2 przestrzegania zasad legalności oraz celowego i oszczędnego gospodarowania funduszami i majątkiem

                       Bractwa,
             1.1.3 zgodności uchwał, zarządzeń i działań Zarządu Bractwa ze Statutem i obowiązującym prawem.
  2. Przedstawianie Zarządowi Bractwa uwag i wniosków z dokonanej kontroli.
  3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Bractwa.
  4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Bractwa o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Bractwa.
  5. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Bractwa o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu.
  6. Mediacje w razie konfliktów wewnątrz Bractwa, włącznie z powołaniem zespołu mediacyjnego.
  7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Bractwa w sytuacji niedotrzymania terminu, o którym mowa

     w §17 ust. 4 pkt 4.1 i 4.2.
  8. Informowanie organów ścigania o stwierdzonych nieprawidłowościach i działaniach sprzecznych z obowiązującym

      prawem, przede wszystkim tych, które noszą znamiona przestępstwa.
  9. Czynności lustracyjne jak w ust. 1 Komisja Rewizyjna wykonuje obligatoryjnie przed Walnym Zebraniem Zwyczajnym,

      a przed Nadzwyczajnym wykonuje jeżeli wymaga tego program zebrania. Nie ogranicza się dorywczych kontroli

      doraźnych według programu prac komisji po uzgodnieniu ich terminów z Zarządem.


                                                                              § 24
  1. Wszelkich powiadomień dokonuje się z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnie, listownie, przy czym dopuszcza się

      stosowanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail lub sms) o ile Członek Bractwa nie złoży przeciw temu pisemnego

      sprzeciwu.
  2. Korespondencja elektroniczna potwierdzona jest równorzędna z powiadomieniem pisemnym poleconym.


                                                                       ROZDZIAŁ V
                                     Sposób reprezentowania Bractwa. Majątek Bractwa.


                                                                             § 25
  1. Wszelkie pisma, wychodzące z Zarządu Bractwa oraz pełnomocnictwa i pisemne zobowiązania w imieniu Bractwa winne

      być zaopatrzone w podpisy dwóch Członków Zarządu mianowicie: Prezesa i Sekretarza lub w czasie nieobecności

      któregokolwiek z nich, przez Wiceprezesa lub Skarbnika, przy dokonaniu odcisku okrągłej pieczęci Bractwa.
  2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa innym Członkom Bractwa do składania oświadczeń woli w imieniu Bractwa w

      sprawach szczególnych.


                                                                             § 26
  1. Majątek Bractwa składa się ze środków pieniężnych, majątku ruchomego, nieruchomości, praw majątkowych oraz

      wartości niematerialnych i prawnych.
  2. Bractwo uzyskuje środki finansowe z:
      2.1 składek członkowskich,
      2.2 darowizn, zapisów i dotacji,
      2.3 dochodów z majątku,
      2.4 dochodów z imprez sportowych, kulturalnych itp.
  3. Środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność organizacyjną i Statutową Bractwa.
  4. Zabrania się:
      4.1 przekazywania majątku Bractwa na cele inne niż działalność statutowa,
      4.2 wykorzystywania majątku Bractwa na rzecz Członków Bractwa i innych osób, a w szczególności:
            4.2.1 udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków i osób

                      trzecich
           4.2.2 przekazywania ich majątku na rzecz ich członków i osób trzecich
           4.2.3 płacenia jakichkolwiek wynagrodzeń za pracę członkom Bractwa,
           4.2.4 zakupu na niekorzystnych warunkach i po zawyżonych cenach towarów lub usług na rzecz Bractwa,
  5. Gospodarka finansowa jest jawna i prowadzona przez Zarząd z rocznym kalendarzowym okresem rozliczeniowym.


                                                                    ROZDZIAŁ VI
                                                               Strzelania Brackie


                                                                           § 27
  1. Strzelania Brackie odbywają się według przyjętego uchwałą Zarządu harmonogramu, najważniejsze to:
      1.1 Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego i Jubileuszowego,
      1.2 Strzelanie o Strzałę Św. Sebastiana,
      1.3 Turniej o „Miecz Jakuba Wejhera”,


                                                                          § 28
  1. Strzelanie wymienione w § 27 przeprowadza się zgodnie z przyjętym ceremoniałem i uchwalonym Regulaminem w

      regulaminowym umundurowaniu.
  2. Strzelający - Członkowie Zwyczajni Bractwa, którzy w dniu strzelania spełniają warunki:

      2.1 mają opłacone na bieżąco składki i inne określone przez Walne Zebranie Członków Bractwa opłaty,
      2.2 stawią się punktualnie w wyznaczonym przez Zarząd Bractwa miejscu i czasie,
      2.3 kolejność strzelania ustalona jest drogą losowania, które organizuje i przeprowadza Zarząd Bractwa,
  3. Król Kurkowy ma prawo do:
      3.1 noszenia Insygnia królewskiego przez okres swego panowania,
      3.2 zwolnienie z opłat wpisowych w strzelaniu do tarcz wystawionych przez Bractwo na turnieju o „Miecz Jakuba

            Wejhera”.
      3.3 uczestniczenia w Zebraniach Zarządu Bractwa z głosem doradczym.


                                                                 ROZDZIAŁ VII
                                     Zmiany w Statucie i rozwiązanie się Bractwa


                                                                         § 29
  1. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Bractwa mogą zapaść wyłącznie na Walnym Zebraniu Członków Bractwa

      kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków Bractwa mających bierne i czynne

      prawo wyborcze.
  2. Majątek Bractwa nie może być podzielony między Członków Bractwa, sprzedany lub zbyty w jakikolwiek inny sposób.
  3. Rozwiązanie Bractwa następuje przez jego likwidację. Z chwilą postawienia Bractwa w stan likwidacji Walne Zebranie

      Członków Bractwa powołuje Komisję Likwidacyjną spośród Członków Zarządu i określa sposób likwidacji Bractwa.
  4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Bractwa, Walne Zebranie Członków Bractwa określa równocześnie dla jakiej

      organizacji pozarządowej, fundacji lub instytucji pozarządowej przeznacza majątek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

      w Wejherowie, przy czym beneficjent musi zagwarantować przechowywanie archiwum i klejnotów Brackich, jako nie

      podlegających zbyciu   (winny być nieodpłatnie zwrócone z chwilą reaktywowania działalności Bractwa Kurkowego)

      oraz, że fundusze uzyskane z likwidacji pozostałego majątku Bractwa zostaną spożytkowane do realizacji celów

      zbieżnych z celami Bractwa i każdorazowo będzie dla opinii społecznej ujawnione źródło pochodzenia tych funduszy

      (majątku).